Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Ladaklubi (edaspidi nimetatud Klubi), on vaba algatuse alusel asutatud ja seltsinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud sõiduautodega Lada (edaspidi Lada) seonduva tegevuse arendamisele ning üldise autokultuuri tõstmisele Eestis.
2. Klubi ühendab Eestis aktiivselt klubi eesmärkidele kaasa aitavaid isikuid, klubisid, seltse ja ühendusi.
3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ning otsustest ja käesolevast põhikirjast.
4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
5. Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

6. Klubi tegevuse eesmärkideks on:
6.1 Ladadega sõitvate ja/või nendest huvituvate inimeste ühendamine;
6.2 Klubi liikmete igakülgne abistamine nii Ladaga seonduvalt, kui väljaspool;
6.3 Lada kui automargi maine parandamine Eestis;
6.4 Kontaktide loomine Lada-huvilistega üle maailma;
6.5 Klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine;
6.6 Klubi tegevuse kandepinna laiendamine ja seeläbi autokultuuri tõstmine Eestis.
7. Eesmärkide täitmiseks Klubi:
7.1 Koondab ja ühendab Klubi eesmärkidele kaasa aitavaid isikuid, klubisid, seltse ja ühendusi;
7.2 Tegeleb aktiivset enese ja oma eesmärkide tutvustamise ja arengu toetamisega avalikkuses;
7.3 Korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistluseid ja üritusi, osavõtte võistlustest, koostab edetabeleid, toetab Klubi esindajaid ning nende valmistumist rahvusvahelisteks ning kohalikeks võistlusteks, töötab välja ning kehtestab võistluste juhendeid, korraldab huvilistele ja oma liikmetele tehnikaga seonduva tegevusealast välja- ja täiendõpet, hangib materjale, autasustab sportlasi ja Klubi liikmeid ning toetajaid;
7.4 Arendab koostööd teiste riikide samalaadsete klubide ja organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal tegevuse edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
7.5 Viib tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi ning kogub vahendeid Klubi liikmetelt.

III KLUBI LIIKMESKOND, LIIKMEMAKS

8. Klubi liikmeks võivad olla isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
8.1 Liikmemaksu võib tasuda kahes osas, tasumise tähtaeg on 15.veebruar ja 15.august.
8.2 Liikmemaks tasutakse ettemaksuna.
9. Klubi liikmetelt ja liikmeks astujatelt (liikmekandidaatidelt) eeldatavad tingimused:
9.1 Liige või liikmeksastuja tunnistab käesolevat põhikirja ning Klubi juhatust;
9.2 Liikmel või liikmeksastujal on tahe täita Klubi eesmärke ning osaleda aktiivselt viimase tegevuses;
9.3 Liikmeksastujal on vähemalt kolme klubiliikme soovitus;
9.4 Liige või liikmeksastuja on vähemalt 18 aastat vana;
9.5 Liige või liikmeksastuja omab Ladat või kasutusõigust perekonnas olevale Lada-tüüpi sõiduautole.
10. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus Klubi juhatusele, kes vaatab avaldused läbi ja võtab vastu liikmeksvõtmise otsused vähemalt kaks korda aastas. Isik, kes on Klubi
juhatusele esitanud liikmeksastumise avalduse, nimetatakse liikmekandidaadiks. Liikmekandidaadiks olemise periood on kuni üks aasta. Klubi juhatus võib liikmeks võtmisel teha mööndusi punktis 9.3 – 9.5 toodud tingimustes.
11. Klubi liikmel on õigus:
11.1 Osaleda ja olla esindatud Klubi üritustel ning tegevustes;
11.2 Kasutada Klubi poolt loodud soodustusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
11.3 Osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös. Valida ja olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organistesse. Esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
11.4 Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada Klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
11.5 Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja atribuutikat;
11.6 Avaldada Klubi juhatuse või juhatuse liikme suhtes umbusaldust;
11.7 Klubist välja astuda.
12. Klubi liikmed on kohustatud:
12.1 Järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja üldkogu poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
12.2 Osalema aktiivselt Klubi tegevuses;
12.3 Hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;
12.4 Jälgima, et Klubi sümboolikat ning nime ei kasutataks vääradel eesmärkidel;
12.5 Kutsuma korrale isikud, kes viibides klubiüritustel rikuvad EV-s kehtestatud seadusi ja teavitama kõigist sarnastest juhtumitest Klubi juhatust.
12.6 Tasuma õigeaegselt liikmemakse;
13. Klubi liikmekandidaadid on kohustatud täitma põhikirja punkte 12.1 kuni 12.5
14. Klubi toetajaliikmeks võivad olla füüsilised- ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Klubi eesmärkide elluviimisele. Klubi ja toetajaliikmete vahelised suhted reguleeritakse omavaheliste lepingutega.
15. Klubi noorliikmeteks võivad olla kuni 18. aastased isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
15.1 Klubi noorliikmetelt ja noorliikmeks astujatelt eeldatakse samasuguseid tingimusi liikmetega v.a. punktides 9.4 ja 9.5 toodud.
15.2 Klubi noorliikmetel on punktides 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 ja 11.7 kehtestatud õigused ning punktis 12 toodud kohustused.
16. Klubi juhatusel on õigus nimetada Klubi auliikmeid. Auliikmetel liikmemaksu tasumise kohustus puudub.
17. Juhatus võib mõjuvatel põhjustel iga liikme isikliku avalduse alusel ühekordselt pikendada liikmemaksu tasumise tähtaega kuni ühe kalendrikuu võrra, vabastada liige liikmemaksust või vähendada liikmemaksu poole võrra;
18. Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.
19. Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
19.1 Ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt;
19.2 Jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
19.3 On jätnud vastavalt kehtivale korrale tasumata Klubi liikmemaksu.
20. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viie tööpäeva jooksul teatada.
21. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata, samuti ei tagastata isiku poolt tehtud rahalisi ja materiaalseid annetusi.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE, ÜLDKOOSOLEK

22. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus. Üldkoosolekul võivad hääleõiguslikult osaleda kõik Klubi liikmed. Klubi noorliikmetel hääleõigus puudub. Üldkoosolekul välja toodud ideid ning päevakorrapunkte võib koosolekul osalevate liikmete nõusolekul panna hääletusele Klubi interneti foorumi vaid liikmetele juurdepääsetavasse sektsiooni.
23. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui vastav nõue on esitatud vähemalt 1/6 Klubi liikmete poolt. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva. Kokkukutsumise teade peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra projekti.
24. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesolevas põhikirjas Klubi juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
24.1 Põhikirja muutmine ja Klubi eesmärkide muutmine;
24.2 Klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
24.3 Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
24.4 Klubi juhatuse liikmete ning revidendi valimine;
24.5 Klubi juhatuse liikme ning revidendi taandamine;
25. Üldkoosolekut juhatab üks Juhatuse liikmetest või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja.
Kui keegi üldkoosolekul osalevatest liikmetest nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses otsus vastu võtta salajase hääletamise teel.
Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll.
26. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üks kolmandik liikmetest.
Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.
Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Klubi liikmed.
27. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi hääleõiguslikest liikmetest. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Klubi liikmete nõusolek.
Klubi liige ei või hääletada, kui Klubi otsustab temaga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
28. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui sellel on esindatud 1/2 või enam Klubi liikmetest eeldusel, et nad on tutvunud uue põhikirja projektiga.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
29. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse valib Üldkoosolek laekunud avalduste põhjal.
Juhatus valitakse kolmeliikmeline.
30. Juhatuse liikmete volituste aja otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
31. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv.
32. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul põhjusel.
Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
33. Kui kogu Klubi juhatus on otsustanud tagasi astuda, siis kutsutakse alates otsuse teatavaks tegemise päevast 14.-ne päeva jooksul kokku erakorraline üldkoosolek, millel valitakse uus juhatus.
34. Valitud juhatusele antakse koheselt üle revideeritud Klubi rahalised ja materiaalsed väärtused. Samas selgitatakse ka võimalike tekkinud rahaliste ja materiaalsete puudujääkide põhjused ja süüdlased ning tehakse otsused puudujääkide tagasitasumise korra suhtes.
35. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.
36. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist kui tehtud kulutused on dokumentaalselt tõestatud ja ainult väga erakorralistel juhtudel.

V KLUBI JUHATUS

37. Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi tegevuse juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
37.1 Üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
37.2 Liikmete ning noorliikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ja Klubi toetajaliikmetega lepingute sõlmimine;
37.3 Ühekordse sisseastumismaksu ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
37.4 Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
37.5 Klubi töögruppide ja institutsioonide koosseisude nimeline kinnitamine;
37.6 Välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
37.7 Sümboolika ja atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine;
37.8 Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete,
koondvõistkondade, treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
37.9 Lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine;
37.10 Üks kord aastas Klubi põhikirja läbivaatamine ja vajadusel uuendamine.
38. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt kaks juhatuse liiget.
Juhatuse liige ei saa osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Klubi poolt.
39. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult. Juhatuse otsused võetakse vastu hääletamise teel lihthäälteenamusega.

VI KLUBI REVIDENT

40. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse ja teiste organite üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi.
Järelvalve teostaja peab olema teovõimeline füüsiline isik ning
ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

VI KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

41. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
41.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
41.2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
41.3 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.
41.4 Klubi laekumiste eest soetatud atribuutika ja teised esemelised vahendid.
42. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

VII KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

43. Klubi tegevus lõpetatakse:
43.1 Üldkoosoleku otsuse alusel, kui üldkoosolekul on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletavad kõik üldkoosolekul osalenud liikmed;
43.2 Klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
43.3 Sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud juhtudel.